Jump to the main content block

學士班轉學考試

 

共同科目 

100學年  四技三年級   英文  
            四技二年級   英文    
99學年  四技三年級   英文  
            四技二年級   英文    
98學年  四技三年級   英文  
            四技二年級   英文    
97學年  四技三年級   英文  
            四技二年級   英文    
96學年  四技三年級   英文  
            四技二年級   英文    
95學年  四技三年級   英文  
            四技二年級   英文    
94學年                    英文(二)    英文(三)  
                                           
 
 
專業科目


100學年 四技二年級   微積分  普通物理

99學年 四技二年級   微積分  普通物理
98學年 四技二年級   微積分  普通物理     
97學年 四技二年級   微積分  普通物理     
96學年 四技二年級   微積分  普通化學   普通物理 
95學年 四技二年級   微積分  普通化學   普通物理 
94學年                    微積分   普通物理           

                                                                                                                                                                                           

 機電學院

 

--------------------------------------------------------------------------------
  車輛系
--------------------------------------------------------------------------------
96學年  應用力學    工程數學  
94學年  應用力學    工程數學 


--------------------------------------------------------------------------------
能源與冷凍空調工程系
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技三年級   工程數學  冷凍空調與原理 
99學年 四技三年級   工程數學  冷凍空調與原理 
98學年 四技三年級   工程數學  冷凍空調與原理 

 

--------------------------------------------------------------------------------
機械系
--------------------------------------------------------------------------------
96學年 四技三年級   應用力學(靜力學與動力學)  工程數學(微分方程)  
95學年 四技三年級   應用力學(靜力學與動力學)  工程數學(微分方程)  
94學年                    應用力學  工程數學 
                                                                          

                                                                                                                                                                      

電資學院

 

--------------------------------------------------------------------------------
電機工程系
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技三年級   工程數學  電路學 

99學年 四技三年級   工程數學  電路學  
98學年 四技三年級   工程數學  電路學  
97學年 四技三年級   工程數學  電路學  
96學年 四技三年級   工程數學  電路學  
95學年 四技三年級   工程數學  電路學  
 

--------------------------------------------------------------------------------
電子工程系
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技三年級   工程數學  電路學

99學年 四技三年級   工程數學  電路學  
98學年 四技三年級   工程數學  電路學  
95學年 四技三年級   工程數學(微分方程)  電路學(電路基本概念)  
94學年                   工程數學   電路學    


--------------------------------------------------------------------------------
資訊工程系
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技二年級    計算機概論

99學年 四技二年級    計算機概論    
98學年 四技二年級    計算機概論    
97學年 四技二年級    計算機概論    
95學年 四技二年級    計算機概論    
94學年                     計算機概論    
 

--------------------------------------------------------------------------------
光電工程系
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技三年級   工程數學  電磁學 
99學年 四技三年級   工程數學  電磁學 
98學年 四技三年級   工程數學  電磁學 
97學年 四技三年級   工程數學  電磁學 
96學年 四技三年級   工程數學  電磁學

                                                                                                                                                                      

工程學院

 

--------------------------------------------------------------------------------
土木系
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技三年級   工程數學(微分方程) 工程力學

99學年 四技三年級   工程數學(微分方程)  工程力學  
96學年 四技三年級   工程數學(微分方程)  工程力學  
95學年 四技三年級   工程數學(微分方程)  工程力學  
94學年                    工程力學  測量學    

--------------------------------------------------------------------------------
材料及資源工程系資源組   
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技三年級  工程數學  物理化學   


--------------------------------------------------------------------------------
化學工程與生物科技系 (95- ) 
 原名化工系
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技三年級  工程數學 物理化學   

99學年 四技三年級   工程數學  物理化學                  
98學年 四技三年級   工程數學  物理化學     
           四技二年級   普通化學        
97學年 四技三年級   工程數學  物理化學     
           四技二年級   普通化學
96學年 四技三年級   工程數學  物理化學  
95學年 四技三年級   工程數學  物理化學  
94學年                   工程數學  普通化學   物理化學    


--------------------------------------------------------------------------------
分子系
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技二年級   普通化學

99學年 四技二年級   普通化學 
95學年 四技三年級   有機化學  普通化學  
94學年                    有機化學  普通化學

                                                                                                                                                                      

管理學院

 

--------------------------------------------------------------------------------
經管系  
--------------------------------------------------------------------------------
97學年 四技二年級   管理學    
           四技三年級   管理學  統計學
95學年 四技二年級   管理學    
           四技三年級   管理學  統計學
 


--------------------------------------------------------------------------------
工業工程與管理系  
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技三年級   工業工程與管理概論 統計學
           四技二年級   經濟學    
99學年 四技三年級   工業工程與管理概論  統計學
           四技二年級   經濟學    
98學年 四技三年級   工業工程與管理概論  統計學
           四技二年級   經濟學    
97學年 四技三年級   工業工程與管理概論  統計學
           四技二年級   經濟學    
96學年 四技三年級   工業工程與管理概論  統計學
           四技二年級   經濟學    
95學年 四技二年級   經濟學    
94學年                    經濟學  統計學  工業工程與管理概論  

                                                                                                                                                                         

設計學院

 

--------------------------------------------------------------------------------
工業設計系  
--------------------------------------------------------------------------------

99學年 四技三年級  家室組  產品組  設計概論

             四技二年級  設計概論   基本設計
97學年 四技二年級  設計概論   基本設計 
96學年 四技三年級  設計概論   基本設計  
           四技二年級  設計概論   基本設計 
94學年                   設計概論   基本設計 

--------------------------------------------------------------------------------
建築系  
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技二年級   建築概論  建築設計

             四技三年級  建築概論  建築設計

99學年 四技二年級   建築概論  建築設計
98學年 四技二年級   建築概論  建築設計
97學年 四技三年級   建築學    建築設計及技術
96學年 四技三年級   建築概論  建築設計
95學年 四技三年級   建築學    建築設計及技術
           四技二年級   建築概論  建築設計
94學年                   建築設計  建築設計及技術  建築概論  建築學 

                                                                                                                                                                      

人文科學學院
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
應用英文系  
--------------------------------------------------------------------------------

100學年 四技三年級   英文閱讀與寫作  中英翻譯  
           四技二年級   英文閱讀與寫作  中英翻譯  

99學年 四技三年級   英文閱讀與寫作  中英翻譯  
           四技二年級   英文閱讀與寫作  中英翻譯  

98學年 四技三年級   英文閱讀與寫作  中英翻譯  
          四技二年級   英文閱讀與寫作  中英翻譯  
97學年 四技三年級   英文閱讀與寫作  中英翻譯  
           四技二年級   英文閱讀與寫作  中英翻譯  
96學年 四技三年級   英文閱讀與寫作  中英翻譯  
           四技二年級   英文閱讀與寫作  中英翻譯  
95學年 四技三年級   英文閱讀與寫作  中英翻譯  
94學年                    英文閱讀與寫作  中英翻譯